Komplex nyelvi vizsga

A komplex nyelvi vizsga az alapképzés kimeneti feltételeit ellenőrző kritériumvizsga.
A vizsgára a NEPTUN rendszerén keresztül lehet jelentkezni. (A francia alapszakos hallgatók képzésük 5. vagy 6. félévében;  az OT hallgatók képzésük  9. félévében.)
A követelmények megfogalmazása összhangban áll a Közös Európai Referenciakeretben megfogalmazott irányelvekkel az élő nyelvek területén.

 https://www.elonyelvek.hu/nyelvvizsga/ker-kozos-referenciaszintek-altalanos-szintrendszere.html

A vizsga célja annak ellenőrzése, hogy a hallgató „meg tud érteni igényesebb és hosszabb szövegeket a különböző típusú szövegek széles körében, és a rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli. Folyamatosan és természetes módon tudja kifejezni magát, anélkül hogy túl sokszor kényszerülne arra, hogy keresse a kifejezéseket. A nyelvet rugalmasan és hatékonyan tudja használni társasági, tanulmányi és szakmai célokra. Világos, jól szekesztett, részletes szöveget tud alkotni összetettebb témákban is, és eközben megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket.” (KER, 33. o.)

A vizsga részei

Írásbeli rész :

  • Írottszöveg-értési feladat: írott szöveghez tartozó feladatlap kitöltése.
  • Hallottszöveg-értési feladat: 5-6 perces hallott szöveghez tartozó feladatlap kitöltése. A feladatlap kérdései mérik a globális és részletes megértést, valamint a szókincsre vonatkozó ismereteket, beleértve a rejtett jelentéstartalmakat is.
  • Szövegalkotás: megadott hosszúságú, a szövegkoherencia és -kohézió követelményeinek megfelelő szöveg önálló létrehozása, a nyelvi szintnek megfelelő szerkezetek és kötőszók használatával.

Szóbeli rész :

  • Interakció: A vizsgáztatóval adott témában folytatott beszélgetésben a hallgató megfelelően alkalmazza a beszéd- és együttműködési stratégiákat, képes arra, hogy « a hiányokat körülírással pótolja. Ritkán keresgéli észrevehetően a szavakat vagy használ elkerülő stratégiákat. » (KER, 91. o.)
  • Folyamatos monológ (témakifejtés) : a hallgató képes képi vagy rövid szövegstimulus alapján önállóan kifejt egy összetett témát úgy, hogy gondolatait és véleményét pontosan és árnyaltan fejezi ki, és produkcióját megfelelő befejezéssel kerekíti le.

Sikeres vizsga feltétele : 60%-os átlagteljesítmény. A vizsga ismételhető.
Végső sikertelenség esetén nem bocsátható ki a BA diploma.