Általános előírások

Az alapszakos, mesterszakos és osztatlan tanár szakos szakdolgozatok elkészítésére, benyújtására és megvédésére vonatkozó előírásokról az SZTE TVSz. 18-19. része és az SZTE BTK Tanulmányi Ügyrendjének 18-19. része rendelkezik. Az osztatlan tanárszakok szakdolgozatainak és a portfólió elkészítésének speciális előírásait a Szakdolgozat és a tanári záróvizsga az osztatlan tanárképzésben c. szabályzat tartalmazza.

A hallgatónak a szakdolgozat elkészítéséhez két féléven keresztül szakdolgozati szemináriumokon (konzultációkon) kell részt venniük. A második szakdolgozati szeminárium csak akkor tekinthető teljesítettnek, ha a szakdolgozat a félév végére legalább 75 százalékos készültséget ér el.

A szakdolgozatot a tanszéki titkárságra a kar által meghatározott határidőre három fűzött példányban, továbbá (vírusmentes) elektronikus – Word és PDF – formátumban (cd-n, pendrive-on vagy emailben) is el kell juttatni. A három fűzött példányt a záróvizsgát követő 15 napon belül visszaigényelheti a hallgató; ezt követően a papír alapú példányok megsemmisítésre kerülnek.

A szakdolgozat címlap utáni oldalán kötelező a plágiumnyilatkozat, majd a rákövetkező oldalon a tartalomjegyzék (Table des matières) szerepeltetése a Bevezetés (Introduction), a fejezetek, a Konklúzió (Conclusion) és a függelék (Annexe) oldalszámaival. A Bevezetésnek tartalmaznia kell a dolgozat témáját, célkitűzését, a feldolgozott anyagot, a vizsgálat szempontjait és módszerét, valamint (esetleg) várható eredményeit. A témát célszerű nagyobb fejezetekben kidolgozni, szükség esetén kisebb alfejezetek beiktatásával. A nagyobb fejezetek kezdődjenek új oldalon, címük legyen – 14-es betűtípussal, nagybetűvel, dőlttel vagy félkövérrel – kiemelve.

Nyelvészeti példamondatok esetében a példamondatokat meg kell számozni, nem francia nyelvű példamondatok esetében a mondat szavankénti fordítását (glosszázását) és globális fordítását is meg kell adni, közvetlenül a példa alatt. A példamondat és a kétfajta fordítás között egyszeres szóközt kell kihagyni.

A szakdolgozat konklúzióval (Conclusion) zárul, amelyben a hallgatónak össze kell foglalnia kutatási eredményeit.

A szakdolgozat végén fel kell tüntetni a témához feldolgozott szakirodalom pontos leírását (Références bibliographiques), a rövidítésjegyzéket; szerepelhetnek ezen kívül ezen a helyen kiegészítő szövegek (Annexe), például dokumentáció, példaanyag, fénymásolt anyag, kérdőív szövege, stb. illetve képek (Illustrations), valamint ábrák (Figures), amennyiben a szakdolgozat témája ezt indokolja. Ezek jelenlétére a dolgozat szövegében utalni kell (pl. cf. Annexe, p. 43-45).

A szakdolgozatról a témavezető és a tanszék által kijelölt szakmai opponens írásos véleményt készít francia vagy magyar nyelven. Az írásos véleményben értékelni kell a témaválasztás jellegét, esetleges újszerűségét, hasznosságát, a dolgozatban felvázolt kutatási és elemzési módszereket, a felhasznált forrásokat és szakirodalmat, a hivatkozás módját, illetve a dolgozat nyelvi színvonalát és stílusát.

Az írásos értékelés lezárásaként a témavezető és az opponens egyaránt (az ötfokozatú értékelési rendszer szerinti) érdemjegyet javasol. Ha a szakdolgozat nem éri el az előírt terjedelmet és/vagy nem éri el a minimálisan előírt szakirodalmi hivatkozást, akkor elégtelenre értékelendő. Az értékelést a dolgozat tartalmához vagy témaköréhez kapcsolódó – elméleti vagy gyakorlati jellegű – kérdések egészítik ki, melyekre a szakdolgozat készítője a záróvizsgán, a szakdolgozatvédés keretében köteles válaszolni.

Az írásos értékelés elkészültének határideje a kitűzött záróvizsga napját megelőző 8. nap. A vélemények a tanszéki titkárságon vehetők át, hivatali időben.