Módszertani tételsor

OSZTATLAN  ÉS RÖVID CIKLUSÚ TANÁRI ZÁRÓVIZSGA 2019

Mószertani tételsor

 1.  A nyelvtanítási módszerek céljai, jellemzői, tendenciái napjainkig.  A nyelv tanítására és tanulására vonatkozó koncepciók változása a nyelvtanítás története során.
 2.  A nyelvtanári kompetenciák jellemzői, különös tekintettel a cselekvésközpontú nyelvtanítás koncepciójára.
 3.  A francia nyelv mint a kultúra/országismeret tanításának eszköze és a civilizációs ismeretek közvetítője. Az idegennyelv-oktatás szerepe az interkulturális kompetencia kialakításában.
 4.  A nyelvoktatást meghatározó dokumentumok: Közös Európai Referenciakeret, Nemzeti Alaptanterv: Élő idegen nyelv műveltségterület. Az idegen nyelvi tantervek.
 5.  A nyelvi tartalom átadása I. A szókincs és nyelvtan tanítása és tanulása.
 6.  A nyelvi tartalom átadása II. A kiejtés és a pragmatikai elemek tanítása és tanulása.
 7.  A nyelvi készségek fejlesztése I. Hallott és írott szöveg megértése.
 8.  A nyelvi készségek fejlesztése II. A szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.
 9.  Értékelés és önértékelés a nyelvtanulás során. A nyelvi hiba. A hibajavítás elméleti alapjai, gyakorlata.
 10.  A nyelvtanítás korosztályspecifikus kérdései. A nyelvtanuló életkora és nyelvi kompetenciái közötti összefüggések.
 11.  Az osztálytermi munkaformák, differenciált módszerek alkalmazásának lehetőségei az idegennyelv-órákon; az autonóm tanulási helyzetek megteremtésének lehetőségei
 12.  Motivációs technikák a nyelvoktatásban. Az élményalapú nyelvoktatás mint a tanulói attitűd formálásának eszköze. Nyelvi játékok, játékos munkaformák a készségfejlesztésben.