Mesterképzés – MA

Francia nyelv, irodalom és kultúra MA


Általános célkitűzések:

A mesterszak célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvészeti, irodalom és kultúrtörténeti ismereteik birtokában a francia nyelv és kultúra átfogó ismeretével rendelkeznek. Ismerik a francia nyelvű országok kultúráját, történelmét, politikai berendezkedését, a kortárs mediális kultúra működését. Képesek megszerzett tudásuk gyakorlati alkalmazására nyelvi közvetítői feladatok ellátásával a kulturális élet számos területén. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A képzés felépítése:

Az alapozó ismeretek keretében a hallgató a mesterképzés tudományos alapjaival ismerkedik meg az irodalom, a kultúra és a nyelvészet területén. A szakmai ismeretek modul folyamatos nyelvfejlesztést, valamint az alaptudományok aktuális kérdéseinek beható vizsgálatát kínálja. Differenciált szakmai ismereteket nyújt a Speciális kérdéskörök ismeretei modul, a frankofón civilizáció, a populáris kultúra, a pragmatika és szemantika terén. A szakon belül nincs külön szakirány akkreditálva, ám a hallgatók egy 40 kredites „Speciális programban” (Irodalmi és kultúratudományi modul) komplex módon kapnak betekintést a kortárs francia nyelvű kultúra különféle területeibe, ezzel felkészülnek a kutatásra, a szakdolgozatírásra az irodalom és kultúra mediális vizsgálata, illetve a jellemző modern és posztmodern műfajok megismerése által.

Teljesítendő kreditszám: 120,  melyből

  • 90 a francia mesterszak egyéb szakmai ismeretéből tevődik össze
  • 20 a szakdolgozat
  • 10 a szabadon választott kurzus

Továbbtanulási lehetőségek:

  • Doktori (PhD) képzés– Magyarország, Franciaország és az Európai Unió valamennyi francia irodalmi, nyelvészeti vagy civilizációs doktori programjára
  • Szakirányú továbbképzésre – elsősorban az alkalmazott nyelvtudományok területén (tolmács- és fordítóképzés, francia mint idegen nyelv stb.)
  • Rövid ciklusú (2 féléves) egyszakos tanári mesterképzés

Hálóterv itt:Francia_MA_2018