Alapképzés – BA

Általános célkitűzések:

Olyan szakemberek képzése, akik a francia nyelvet szóban és írásban magas szinten használni tudják, a francia nyelv- és irodalomtudomány területén elméletileg megalapozott szakmai ismeretekkel rendelkeznek, és ezen ismeretek birtokában képesek tanult szakmájuk alkalmazására a tudományos, kulturális és kormányzati életben, valamint a magyar-francia kulturális kapcsolatok ápolása terén. A francia alapszakon végzett szakemberek képesek általános szövegek alapszintű fordítására, tolmácsolására, ismerik Magyarország és a francia nyelvű országok társadalmi-gazdasági és környezeti helyzetét, problémáit, és ismereteiket képesek átadni, illetve alkalmazni hivatásuk gyakorlása során.

A képzés felépítése:

A 6 féléves képzés alapozó- és törzsképzésből áll. Az alapvizsgával záruló alapozó képzés során a hallgató megszerzi a tanulmányokhoz szükséges nyelvi készségeket, és megismerkedik a bölcsészettudományi stúdiumok alapjaival, az újlatin nyelvek kialakulásának főbb jellemzőivel, a francia nyelvű irodalmi szövegek világával, valamint a francia civilizáció átfogó történetével. A törzsképzés során, mely záróvizsgával zárul, a hallgató a nyelvi készségek fejlesztésén túl betekintést nyer a francia nyelvű irodalmak korszakaiba és műfajaiba, megismeri a francia nyelv rendszerének jellemzőit, valamint elmélyítheti ismereteit a francia civilizáció és kultúra területén. A francia alapszakos diploma C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsgával egyenértékű, a diploma megszerzéséhez a francián kívül más nyelv ismerete nem szükséges.

Teljesítendő kreditszám: 180, melyből

  • 120 kreditet tesz ki a francia főszakos képzés,
  • 10 kreditet a szabadon választható kurzusok,
  • 50 kreditet pedig a választott specializáció vagy minor szak.

Továbbtanulási lehetőségek:

  • Francia nyelv, irodalom és kultúra mesterszakon, majd ezt követően a Francia irodalom doktori programon vagy a Francia nyelvészet doktori programon, illetve a 2 féléves franciatanár szakon
  • megfelelő angol nyelvtudás birtokában Fordító és tolmács mesterszakon (francia-angol specializáción)
  • Az alapszakos diploma megszerzését követően a két szakos tanári diploma is megszerezhető, ha a főszak mellett egy ún. „tanári minor” szak követelményeit is teljesíti a hallgató. Ebben az esetben a főszaknak és a tanári minor szaknak megfelelő kétszakos osztatlan tanárképzésen a sikeres felvételt követően 100 + 50 kredit jóváírásra kerül az alapszakos teljesítések alapján.

A képzés hálóterve: Francia_BA_2019