A szótár részletes leírása

FRANCIA–MAGYAR KÉZISZÓTÁR
PÁLFY Miklós

több mint 50.000 lexikai egység, ebből 35.000 címszó
125.000 ekvivalens
közel 60.000 példa és fordítás
75.000 nyelvtani adat és stiláris eligazítás
75.000 irányítószó és használati területi utalás

GRIMM KIADÓ
SZEGED

 • gondosan kiválasztott címszóállomány
 • korszerű szókészlet áttekinthető használati utasításokkal
 • a két civilizáció kulcsszavai
 • közmondások, szólások, állandósult szókapcsolatok
 • fonetikai jelölések
 • a helyes használathoz elengedhetetlen nyelvtani útbaigazítások
 • az egyes szójelentéseknek a gyakoriságuk alapján történő elhatárolása
 • élő és természetes példaanyag
 • utalások a szakterületekre és a stílusrétegekre

* * *

A József Attila Tudományegyetem Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszékén 1993 nyarán kezdődtek el egy új francia–magyar szótár munkálatai. Ezt az tette indokolttá, hogy az akkor rendelkezésünkre álló egyetlen francia–magyar szótár sok szempontból elavult és hiányos volt már.
A szakszótárak részletessége nélkül, de a szótár tartalmazza a tudományos és technikai szak-szókincs (mint pl. az informatika, telekommunikáció, ökológia, stb.) leggyakoribb elemeit. Ugyancsak bő kínálatot nyújt a politikai, gazdasági és kereskedelmi élet szókincséből.
A szótár a József Attila Tudományegyetem Francia Tanszéke, a párizsi Sorbonne Nouvelle Egyetemközi Magyar Központja és a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete közötti tudományos együttműködés keretei között készült. Elektronikus változata, amely a SCRIPTUM Kiadónál jelent meg, adatbázisként épül föl, ami lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy komplex kereséseket hajtson végre a legkülönbözőbb adatok és adathalmazok között .

GRIMM francia–magyar szótár: új szerkesztési elvek

A GRIMM-szótár: általános köznyelvi szótár. A szókincs könnyen kezelhető formában, de nagyon gazdag tartalommal jelenik meg benne, ugyanis a szócikkek az általános/köznyelvi szókincs ele-meit a szokásosnál részletesebben tárgyalják.
Ez a részletesség kiterjed

 • a jelentések elhatárolására, tagolására és árnyalására,
 • a példaanyag differenciálására,
 • valamint az enciklopédikus és civilizációs ismeretek feldolgozására.

A GRIMM-szótár fő újítása, hogy a francia felhasználót is kiszolgálja, betöltve számára a kódoló funkciót. Ez azzal jár, hogy a szócikkek tagolásában az egyes jelentések elhatárolására jelentősen megnő a különböző francia nyelvű kiegészítő információk száma: ezek lehetnek szinonimák, árnyalatok, jelentésszűkítések, analógiák, körülírások, definíciók – de erre a célra a szótár felhasználja a különböző stílusréteg-minősítéseket és a használati értékre vonatkozó utalásokat is, akárcsak a szak- vagy alkalmazási területek jelzését.
Ezek a többletinformációk teszik egyben a GRIMM francia–magyar szótárt újszerűvé a franciául tanuló magyarok számára is! A francia nyelvű értelmezések mellett gyakran van ugyanis szükség magyar nyelvű utalásokra. Ezek használatát kiterjeszti a szótár, s így a párhuzamos utalások indirekt, rejtett példaként működnek. Ezek funkcionálisan szembenállnak a direkt, egyedi példákkal: az előbbiek többnyire fogalmi összefüggések alapján működnek, a hagyományosan bemutatott egyedi példák viszont főleg árnyaló jellegűek, illetve a lehetséges szövegkörnyezetet érzékeltetik.
Mindezeken túl – nemcsak a francia felhasználóra való tekintettel, hanem a pontosabb szócikktagolás érdekében – a szótár feltünteti a magyar megfelelők közötti jelentésbeli rokonságot is, illetve jelzi ennek hiányát. Nyilvánvaló ugyanis, hogy más az értéke azoknak a megfelelőknek, amelyek egy adott szövegösszefüggésben többé-kevésbé szabadon felcserélhetők, s más azoké, amelyek között nem állhat fenn felcserélhetőség, jóllehet jelentésükben közel állnak egymáshoz.